Pracownicy Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

 

Prof. dr hab. n. farm. Tomasz Gośliński

Kierownik Katedry

tomasz.goslinski@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 31

Ukończył kierunek farmacja na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Dwuletni staż podoktorski odbył na Wydziale Chemii w Imperial College London jako stypendysta Marie Curie EIF, British Council i Ministerstwa Nauki. Od 2006 r. pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Medycznym im. Karla Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2012 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Do jego naukowych zainteresowań należą chemia nukleozydów, synteza i charakterystyka związków makrocyklicznych, w szczególności porfirazyn.

ResearcherID: A-4639-2010, http://www.researcherid.com/rid/A-4639-2010

Publikacje   ORCID

 
 

Dr hab. n. farm. Ewa Tykarska, prof. UM

Adiunkt z habilitacją

etykarsk@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 63

Publikacje   ORCID

 
 

Dr n. farm. Marcin Wierzchowski

Adiunkt

mwierzch@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 37

Publikacje    ORCID

 
  

Dr n. chem. Zbigniew Dutkiewicz

Adiunkt

zdutkie@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 19

Publikacje    ORCID

 
 

Dr n. farm. Wojciech Szczołko

Adiunkt

wszczolko@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 32

Praca doktorska: " Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne nowych układów porfirynoidowych o rozbudowanych grupach peryferyjnych", Poznań 2013.

Obszarem jego zainteresowań są synteza porfirazyn, ftalocyjanin, pochodnych kwasu gliceretynowego i glicyryzynowego oraz chemia układu morfolinowego. Naukowy warsztat to synteza organiczna skojarzona z odpowiednim aparatem analitycznym, głównie spektroskopowym (1H i 13C NMR, MS UV-Vis, FL IR) i chromatograficznym (HPLC, TLC).

Publikacje    ORCID

 
 

Dr n. chem. Barbara Wicher

Adiunkt

basia.wicher@wp.pl

tel. 61 854 66 65

Praca doktorska: "Krystalochemiczne badania wieloskładnikowych kryształów związków organicznych", Poznań 2013.

Jej badania dotyczą modyfikacji właściwości substancji aktywnych biologicznie poprzez syntezę układów wieloskładnikowych, na przykład kokryształów czy solwatów. Główna metoda badawcza to dyfrakcja promieni rentgenowskich na próbkach mono- i polikrystalicznych.

Publikacje    ORCID

 
 

Dr n. farm. Sebastian Lijewski

Specjalista naukowo - techniczny

slijewski@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 33

Ukończył kierunek farmacja na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2012. Praca magisterska pt. "Synteza i właściwości fizyko–chemiczne nowych porfirazyn posiadających peryferyjne rozbudowane ugrupowania tiolowe". 

Zainteresowania badawcze obejmują syntezę oraz badania fizyko-chemiczne makrocyklicznych związków porfirazynowych posiadających rozbudowane peryferyjne ugrupowania sulfanylowe.

Publikacje    ORCID

 
 

Dr n. farm. Tomasz Koczorowski

Adiunkt

tkoczorowski@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 33

Absolwent farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Z wykształcenia także ratownik medyczny. Obecnie adiunkt, specjalizujący się w syntezie i charakterystyce nowych związków makrocyklicznych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i bionanotechnologii. Laureat nagrody "Hasik-Seige Award 2013".

Praca doktorska: "Porfirazyny o potencjalnym zastosowaniu w biomimetyce cytochromów - synteza i charakterystyka fizykochemiczna"

Obszarem jego zainteresowań jest synteza i charakterystyka maleonitryli oraz porfirazyn z rozbudowanym układem peryferyjnym, zwłaszcza pochodnych żelazowych i manganowych, o potencjalnym zastosowaniu jako katalizatorów reakcji utleniania w biomimetyce cytochromów grupy P450.

Publikacje    ORCID

 
  Dr n. farm. Dariusz Młynarczyk

Zatrudniony w ramach projektu NCN

mlynarczyk.dariusz@gmail.com

tel. 61 854 66 33

Praca magisterska: "Próby selektywnego nitrowania fenylowych pochodnych pirydazyny", Poznań 2012.

Obszarem jego badań w ramach grantu Sonata Bis jest synteza niesymetrycznych porfirynoidów z grupy tribenzoporfirazyn.

Publikacje   ORCID
 
  Mgr inż. Rita Kuba

Specjalista

rkuba@ump.edu.pl

tel. 61 854 66-30
 
 

Mgr Agnieszka Gielara - Korzańska

Specjalista

agnieszka.gielara@op.pl

tel. 61 854 66 19

 

 
  Renata Ruszkowska

Samodzielny technik

renataruszkowska@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 37
 
  Beata Kwiatkowska

Samodzielny technik

kwiatkowskabeata@op.pl

tel. 61 854 66 30
DOKTORANCI
 Paweł Bakun

mgr farm. Paweł Bakun

pawel.bakun@student.ump.edu.pl

tel. 61 854 66 33

Absolwent farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca magisterska pt. „Synteza, charakterystyka fizyko-chemiczna nowej magnezowej porfirazyny, posiadającej ugrupowanie 2,3,4,5-tetrafenylopirolilowe.”

Wykonawca w grancie OPUS nr 2019/35/B/NZ7/01165 pt.: „Koniugaty kurkuminoidów i polifenoli jako potencjalne terapeutyki do leczenia nowotworów układu moczowego”.

Doktorant w Szkole Doktorskiej UMP. Członek Rady Samorządu Doktorantów UMP.

Publikacje  ORCID

   
 Rafał Krakowiak  

mgr Rafał Krakowiak

rafal.krakowiak@student.ump.edu.pl

tel. 61 854 66 33

Absolwent biotechnologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca magisterska pt. "Porfirazyny z rozbudowanymi ugrupowaniami peryferyjnymi – synteza, charakterystyka fizykochemiczna i potencjalne zastosowania w bionanotechnologii."

Obecnie słuchacz studiów doktoranckich w ramach programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich NanoBioTech.

Publikacje   ORCID

   
   

mgr Dawid Łażewski 

dlazewski@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 37

2009-2014 Studia magisterskie na kierunku farmacja. Praca magisterska pt. "Synteza metoksylowych i hydroksylowych pochodnych trans-stilbenu oraz ocena ich wpływu na aktywność aromatazy zależnej od cytochromu P450"
 
Obecnie słuchacz studiów doktoranckich w ramach programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich NanoBioTech.

Publikacje   ORCID

 

INDYWIDUALNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA uzyskane przez Pracowników, Doktorantów i Studentów Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych:

IMIĘ I NAZWISKO RODZAJ NAGRODY ROK OTRZYMANIA
Tomasz Koczorowski III miejsce w "Pharmacy Session" podczas "10th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists”, Warszawa, 15-18.05.2014 2014
Michał Nowak (promotor i opiekun - prof. Tomasz Gośliński) Nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich za pracę magisterską pt. Synteza i charakterystyka fizykochemiczna ftalocyjanin funkcjonalizowanych peryferyjnie grupami adamantylowymi 2014
Dariusz Młynarczyk Nagroda publiczności za prezentację posterową: Dendrimeric tribenzoporphyrazines as promising photosensitizers for photodynamic therapy podczas VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin 2016
Katarzyna Bentkowska (promotor i opiekun - dr Tomasz Koczorowski I miejsce zarówno w sesji farmaceutycznej, jak i finałowej "Golden session" podczas 18th International Congress of Young Medical Scientists", która odbyła się w dniach 14-16 czerwca 2018 r. w CKD UMPza pracę pt. "Synthesis and characterisation of novel kynurenic acid derivatives" 2018