SKN chemii związków makrocyklicznych i nanotechnologii

Koło Naukowe Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Koło Naukowe Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii działa przy katedrze Technologii Chemicznej Środków Leczniczych od 2006 r. Opiekunem naukowym jest mgr farm. Tomasz Koczorowski, a przewodniczącym Mateusz Grajewski, aktualnie student IV roku farmacji. Badania SKN obejmują przede wszystkim syntezę, a także ocenę właściwości fizykochemicznych porfirazyn i ftalocyjanin - porfirynoidowych analogów takich związków naturalnych, jak hem, kobalamina czy chlorofil. (Rys 1).

Porfiryna Porfirazyna Ftalocyjanina

Rys. 1. Porfiryna, porfirazyna, ftalocyjanina

Porfirazynowe makrocykle są związkami o potencjalnych zastosowaniach w terapii fotodynamicznej (photodynamic therapy, PDT) i bionanotechnologii. PDT stwarza możliwość niszczenia tkanek nowotworowych w sposób selektywny za sprawą reakcji fotochemicznych wywoływanych specjalnymi barwnikami bez większego ryzyka uszkodzenia tkanek zdrowych. W PDT czynnik fotouczulający podaje się do tkanki nowotworowej, a następnie aktywuje go światłem. Przeniesienie energii ze wzbudzonego stanu trypletowego fotosensybilizatora na tlen cząsteczkowy prowadzi do wygenerowania aktywnych form tlenu (reactive oxygen species - ROS), z których najważniejszą jest tlen singletowy. Z kolei inne właściwości związane z występowaniem swoistej fluorescencji, pozwalają na szerokie wykorzystanie związków porfirazynowych w różnych obszarach przemysłu takich jak: przewodniki i półprzewodniki elektryczne, fototranzystory i fotodiody, światłowody i systemy pamięci.

Dodatkowym atutem związków porfirynoidowych, posiadajacych w centrum pierścienia kation metalu przejściowego, jest potencjalna możliwość katalizowania reakcji hydroksylacji i utleniania związków organicznych, w tym substancji leczniczych. Właściwość ta jest wykorzystywana w badaniach biomimetycznych naśladowania funkcji cytochromów P450, które są także prowadzone w Katedrze.

Innym tematem prac badawczych SKN jest synteza i charakterystyka fizykochemiczna pochodnych kwasu kynureninowego, naturalnego związku o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Zapraszamy studentów do uczestniczenia w pracach koła naukowego. Zdobędziecie Państwo cenne doświadczenie laboratoryjne z zakresu metod dotyczących syntezy i charakterystyki syntezowanych związków. Techniki, które wykorzystujemy to:
- Chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa,
- Spektroskopia NMR, UV-Vis, IR, Raman
- Spektrometria MS (ESI, MALDI)
Związki poddajemy ponadto ocenie właściwości sensorycznych w stosunku do różnych leków i jonów metali.

Praca w SKN Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii to:
•    Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i wyników, które można wykorzystać przy pisaniu pracy magisterskiej,
•   Udział w publikacjach oraz prezentowanie własnych osiągnięć naukowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach np. Konwersatorium Chemii Medycznej w Lublinie,
•    Połączenie indywidualnego planu zająć z własną aktywnością naukową,
•    Praca w młodym, dynamicznym zespole, w sympatycznej atmosferze.

Kontakt:

Przewodniczący - Piotr Tanalski (piotr.tanalski@wp.pl)

Opiekun - dr n. farm. Tomasz Koczorowski (tkoczorowski@ump.edu.pl; tel. 61 854 66 33)