Współpraca

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych dysponuje następującą aparaturą naukowo-badawczą:
 

Metrohm Autolab PGSTAT128N

Potencjostat/galwanostat umożliwia wykonywanie badań z zakresu elektrochemii, w tym pomiarów cyklicznej i różnicowej pulsowej woltamperometrii, pomiarów potencjometrycznych i chronoamperometrycznych w klasycznym układzie trójelektrodowym.

Anton Paar Monowave 400

Aparat służy do przeprowadzania reakcji organicznych wspomaganych mikrofalowo (MAOS), umożliwia prowadzenie reakcji w podwyższonym ciśnieniu (max 30 barów). Aparat wyposażony jest w kamerę, co umożliwia obserwację reakcji.

Teledyne ISCO CombiFlash Rf+

Chromatograf typu flash, służy do doczyszczania związków organicznych w normalnym i odwróconym układzie faz. Możliwość zastosowania kolumn z różnymi wypełnieniami np. żel silikonowy, aluminiowy. Wyposażony w detektor UV-Vis (200-800 nm).

Malvern Panalytical Nanosight LM10

Analizator wielkości cząstek w zakresie 5-1000 nm wykorzystujący metodę śledzenia cząstek. Na aparat składają się mikroskop optyczny z wysokoczułą kamerą oraz laserem (405 lub 635 nm), kuweta pomiarowa z pompą strzykawkową oraz oprogramowanie do analizy wyników.

Microtox M500

Urządzenie umożliwiające wykorzystanie bakterii Aliivibrio fisheri do oceny toksyczności próbek. Aparat zapewnia termostatowanie próbek oraz zawiesiny bakterii a także jest wyposażony w detektor bioluminescencji.

Spektrofotometr Ocean Optics USB 2000+

Spektrofotometr diodowy, z otwartym uchwytem na kuwetę, zdolny do szybkiej (mikrosekundowej) detekcji absorpcji promieniowania UV-vis w zakresie 200 – 1000 nm, w czasie rzeczywistym. Otwarty uchwyt na kuwetę pomiarową umożliwia wykonywanie pomiarów z zakresu spektroelektrochemii.

Spektrofotometr Hitachi U-1900

Jednowiązkowy spektrofotometr UV-Vis, wykonujący pomiary w zakresie 200 – 1100 nm. Wykorzystywany głównie do wykonywania charakterystyki fizykochemicznej (pomiar molowego współczynnika absorpcji) nowych związków oraz podstawowych badań fotochemicznych, jak badanie zdolności generowania tlenu singletowego fotouczulaczy.

Spektrofluorymetr Jasco FP-6200

Spektrofluorymetr służy do badania właściwości emisyjnych nowo otrzymanych substancji. Określenie fluorescencji otrzymanych związków pozwala ocenić ich potencjalną przydatność w medycynie i technice.

Dyfraktometr proszkowy D2 PHASER firmy Bruker

D2 PHASER to przenośne, stołowe urządzenie rentgenowskie pracujące w geometrii Bragga-Brentano. Głównym elementem dyfraktometru jest goniometr, do którego ramion montowane są: lampa promieniowania rentgenowskiego wraz z obudową i mocowaniem, układ mocujący próbkę (uchwyty), detektor (licznik scyntylacyjny lub LYNXEYE) z uchwytem mocującym, optyka rentgenowska w torze pierwotnym i wtórnym, tj. moduły szczelin.

Piec szklany B-585 Kugelrohr firmy Buchi

Piec próżniowy służy do dokładnego osuszania próbek otrzymanych związków chemicznych z pozostałości rozpuszczalników. Takie suszenie jest konieczne przed wykonaniem charakterystyki fizykochemicznej nowych związków, w tym widm magnetycznego rezonansu jądrowego, czy analizy elementarnej.
 
Badania i prace rozwojowe w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych obejmują następującą tematykę:

Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych oferuje współpracę otoczeniu naukowemu i biznesowemu w kilku obszarach:

  1. wspólnej realizacji projektów badawczych,
  2. świadczenia usług syntezy organicznej w skali laboratoryjnej,
  3. badań spektralnych i elektrochemicznych związków chemicznych.

Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Tomasz Gośliński, e-mail: tomasz.goslinski@ump.edu.pl; tel. 61 854 66 31

Obrót prawami wyłącznymi w zakresie sprzedaży lub udzielenia licencji do posiadanych technologii o charakterze patentów, praw do patentów, praw do pierwszeństwa zgłoszenia wynalazku lub tajemnic przedsiębiorstwa określa wewnętrzna polityka uczelni w zakresie działalności gospodarczej i proinnowacyjnej.