Pozostałe granty

Informacje dotyczące projektu Porfirazynowy nośnik katalityczny do badań biomimetycznych wybranych substancji farmakologicznie czynnych

 

Celem projektu naukowego jest stworzenie złożonego katalizatora opartego na związkach chemicznych, strukturalnie zbliżonych do cząsteczki hemu, który byłby zdolny do naśladowania metabolizmu leków i innych substancji obcych dla organizmu ludzkiego, w warunkach sztucznych. Katalizator ten zbudowany byłby z porfirazyny połączonej przez wiązania chemiczne lub oddziaływania elektronów z wielościennymi nanorurkami węglowymi lub zmodyfikowanymi warstwami tlenku grafenu, w celu zwiększenia jego zdolności katalitycznych i łatwiejszego odzyskiwania, po przeprowadzeniu reakcji chemicznej.

Projekt umożliwi ocenę zdolności katalitycznych wybranych porfirazyn, posiadających kationy metali bloku d w reakcjach utleniania i hydroksylacji wybranych związków referencyjnych oraz substancji farmakologicznie czynnych. Realizowane w trakcie trwania projektu badania biomimetyczne zarówno znanych, jak i nowych potencjalnych substancji leczniczych, w tym kwasu kynureninowego i jego pochodnych umożliwiają weryfikację przydatności katalitycznych porfirazynowych modeli w badaniach in vitro dotyczących metabolizmu leków.

 

Dotychczas wyniki projektu zostały zaprezentowane podczas następujących konferencji:

1.Tomasz Koczorowski, Wojciech Szczolko, Tomasz Goslinski. Iron(II) porphyrazines as a potential biomimetic catalysts of oxidation reactions.

2. Tomasz Koczorowski, Tomasz Sokolnicki, Wojciech Szczołko, Tomasz Rebis, Kvetoslava Burda, Barbara Wicher, Ewa Tykarska, Tomasz Gośliński.Synthesis and physicochemical characterization of iron(II) porphyrazines as catalysts for oxidation reactions. 17th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. Linz, Austria, August 30-September 2, 2017. 15th Belgian Organic Synthesis Symposium (BOSS XV) 10-15 July, 2015

 

Informacje dotyczące projektu Potencjalne zastosowania w medycynie koniugatów norftalocyjanin i ftalocyjanin z bicyklicznymi seskwiterpenami

 

W dobie zwiększonej zachorowalności na nowotwory oraz wzrostu oporności mikroorganizmów na znane antybiotyki, poszukiwanie związków aktywnych farmakologicznie o potencjalnych właściwościach fotosensybilizujących cieszy się coraz szerszym zainteresowaniem. Założeniem projektu jest uzyskanie koniugatów seskwiterpenowo–norftalocyjaninowych i seskwiterpenowo–ftalocyjaninowych, wykazujących zdolność absorpcji promieniowania o odpowiedniej długości fali oraz generujących z odpowiednią wydajnością kwantową reaktywne formy tlenu, które są podstawowymi czynnikami warunkującymi ich potencjał zastosowań w leczeniu nowotworów i zakażeń bakteryjnych.

 Celem naukowym projektu jest synteza nowych koniugatów seskwiterpenowo–ftalocyjaninowych oraz seskwiterpenowo–norftalocyjaninowych, ich szczegółowa charakterystyka fizyko-chemiczna, w tym fotochemiczna. Otrzymane związki zostaną poddane ocenie zdolności do generowania tlenu singletowego po wzbudzeniu światłem widzialnym oraz ocenie aktywności fotodynamicznej przeciwnowotworowej oraz przeciwdrobnoustrojowej.

 

Wyniki otrzymane w toku realizacji grantu zostały opublikowane w następujących czasopismach:

Inorg. Chim. Acta 2019, 489, 180-190, doi: 10.1016/j.ica.2019.02.031.